XV REJONOWY KONKURS PLASTYCZNYŚWIETLIC SZKOLNYCH

„ Kolory wiosny ”

1/ ORGANIZATOR:

Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 8 w Słupsku.

2/ CEL:

- rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej inspirowanej porą roku,

- rozwijanie wrażliwości na piękno, różnorodność i urodę świata,

- rozwijanie radości tworzenia i odkrywania możliwości własnych dziecka,

- prezentacja i popularyzacja dziecięcej twórczości plastycznej,

- kształtowanie świadomego odbiorcy sztuki.

3/ UCZESTNICY:

Dzieci ze świetlic szkolnych w wieku 6-10 lat (kl. 0 – III)

4/ WARUNKI KONKURSU:

- ilość nadesłanych prac jest nieograniczona (prace zbiorowe – niedopuszczalne),

- format A4, prace bez oprawy w passe – partout,

- technika: wszystkie płaskie techniki barwne,

- wszystkie prace muszą być opisane na karcie informacyjnej, przyklejonej na odwrocie.

Prosimy nie nadsyłać prac wykonanych z wykorzystaniem nietrwałych i tworzących wypukłości materiałów takich jak: pasta do zębów, ryż, wata, papierowe kulki itp.

5/ TERMIN SKŁADANIA PRAC: 28.04.2022r.

6/ OCENA PRAC:

Komisja powołana przez organizatora dokona oceny nadesłanych prac przyznając nagrody oraz dyplomy.

7/ORGANIZATORZY KONKURSU ZASTRZEGAJĄ SOBIE prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich. Przysłane prace przechodzą na własność organizatorów. Prac nie wolno składać.

Informacje o konkursie można uzyskać telefonicznie: 0598417980 – nauczyciele świetlicy.

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA DYPLOMÓW I NAGRÓD

Informacja o laureatach konkursu i formie wręczenia nagród dostępna na stronie internetowej www.sp8.slupsk.pl od dnia 10.05.2022r.

Z poważaniem: A. Michońska, D. Sykuła, B. Stefaniec