Na zajęcia logopedyczne uczęszczają uczniowie z klas 0-VIII posiadający aktualne opinie i orzeczenia wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną oraz uczniowie wyłonieni z przeprowadzanych na początku roku szkolnego przesiewowych badań logopedycznych, a także na wniosek :nauczyciela/ wychowawcy, rodzica lub ucznia.


Opieką logopedyczną objęci są uczniowie z dyslalią: seplenieniem, rotacyzmem, lambdacyzm, gammacyzmem, kappacyzmem oraz mową bezdźwięczną; opóźnionym rozwojem mowy; zaburzeniami mowy i języka wynikającymi z uszkodzeń w obrębie układu nerwowego; jąkaniem; środowiskowym ograniczeniem mowy. Poza logopedycznymi metodami wywołania i utrwalania głosek, w czasie zajęć wykorzystywane są ćwiczenia wspomagające terapię logopedyczną tj. ćwiczenia ortofoniczne, ćwiczenia stymulujące rozwój słuchu fonematycznego, ćwiczenia i zabawy z muzyką – logorytmika, ćwiczenia kształtujące twórczą aktywność słowną i ćwiczenia relaksacyjne.
Dzieci, w zależności od potrzeby, uczestniczą w zajęciach indywidualnych i grupowych. których głównym celem jest usprawnianie ich komunikacji językowej poprzez:

  • wprowadzanie działań profilaktycznych,
  • poprawianie zrozumiałości wymowy (dotyczy szczególnie substytucji i redukcji grup spółgłoskowych),
  • poprawianie estetyki mówienia (dotyczy deformacji),
  • poprawianie innych nieprawidłowych artykulacji, zwracających uwagę swoją odmiennością.

W RAMACH TERAPII LOGOPEDYCZNEJ dzieci wykonują liczne ćwiczenia, mające na celu eliminowanie zaburzeń mowy i wad wymowy. Są to m. In. Ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, głosowe, rozwijające pamięć, syntezę wzrokowo – słuchową. Ważnym ćwiczeniem jest usprawnianie motoryki narządów artykulacyjnych czyli języka, warg, podniebienia miękkiego, policzków.

Reedukacja wad wymowy obejmuje korygowanie wadliwych głosek i wywoływanie głosek prawidłowych, a następnie ich utrwalanie w sylabach, wyrazach, zdaniach oraz mowie spontanicznej. Zajęcia logopedyczne mają na celu także wzbogacanie słownika dzieci, umiejętności budowania swobodnej wypowiedzi pełnymi zdaniami, w poprawnej formie gramatycznej, ćwiczenie dykcji i płynnej wymowy.