Szkoła Zarządzająca Wiedzą

Realia XXI wieku wymagają od absolwentów otwartych umysłów, umiejętności skutecznego komunikowania się z innymi ludźmi, gotowości uczenia się przez całe życie, umiejętności współpracy w zespole oraz twórczego rozwiązywania problemów. umowa.2

Aby sprostać powyższym wymogom, każdy uczeń musi stać się menedżerem własnej wiedzy, czyli posiąść umiejętność uczenia się a mówiąc bardziej menedżerskim językiem - zdolność zarządzania własną wiedzą.

Właśnie pozyskanie tych umiejętności jest priorytetem programu SZKOŁA ZARZĄDZAJĄCA WIEDZĄ. Każdy uczeń zdobędzie je po realizacji zadań, ujętych w pięć następujących zestawów (modułów):

1. Planowanie własnego uczenia się
Planowanie przyszłości, programowanie swojej nauki, planowanie wykorzystania czasu, formułowanie celów krótko i długo - terminowych.

2. Sposoby zdobywania wiedzy
Docieranie do różnych źródeł informacji, ocena ich wiarygodności i rzetelności, pozyskiwanie i wykorzystanie danych, poznanie swojego stylu myślenia, sposobu działania pamięci i wykorzystanie tej wiedzy w uczeniu się, biegłość w czytaniu ze zrozumieniem, notowaniu, powtarzaniu, umiejętność krytycznego myślenia.

3. Twórcze myślenie
Samodzielne rozwiązywanie nowych problemów, zamiast podstawiania danych do znanych algorytmów.

4. Prezentowanie wiedzy
Sprawność w doborze argumentów, w dyskutowaniu i obronie własnych przekonań, kompetentne przygotowanie prezentacji np. komputerowej, ustnej, umiejętność zdawania egzaminów, publicznych wystąpień, autoprezentacji.

5. Ocena i samoocena
Znajomość swoich silnych i słabych stron, analiza przyczyn sukcesów i porażek, wyciąganie wniosków aby zaplanować np. działania pozwalające minimalizować czy też eliminować porażki na drodze do sukcesu.

* Zadania wynikające z treści poszczególnych modułów uczniowie wykonują na wszystkich lekcjach. Po ich pełnej realizacji uzyskamy srebrną odznakę SZKOŁY ZARZĄDZAJĄCEJ WIEDZĄ. Istnieje możliwość przedłużenia programu na następne lata i ubiegania się o odznakę złotą i diamentową.
Wprowadzanie programu koordynują:
lider programu - zastępca dyrektora SP nr 8 - p. Ewa Pabich
I filar programu - odpowiada za dystrybucję materiałów
II filar programu - odpowiada za organizację spotkań szkoleniowych
III filar programu - odpowiada za informację i kontakt ze środowiskiem
IV filar programu - odpowiada za ewaluację programu

KODEKS || UMOWA

Dodatkowe informacje

Projekt pn. "E-administracja, E-szkola -wdrożenie interaktywnych uslug administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku"
ue
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013