Szkoła Podstawowa nr 8 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Słupsku
informuje, że wszystkie złożone przez Rodziców wnioski uczniów do klas 1,

zostały ROZPATRZONE POZYTYWNIE.

Lista z podziałem uczniów na klasy zostanie wywieszona
przy wejściu do szkoły 29 czerwca 2020 r.

linia kredki

Start

2.14 Mały olimpijczyk

„Mały olimpijczyk”

Zad. 2.14/V-VI/1 (matematyka)

W roku szkolnym 2016/2017 prowadzone były zajęcia w ramach projektu „Szansa na sukces - podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych”. Korzystało z nich 10 uczniów z klas piątych i szóstych.

W roku szkolnym 2017/2018 kontynuowane były zajęcia w ramach projektu „Szansa na sukces - podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych”. Korzystało z nich 10 uczniów z klas szóstych i siódmych.

Grupy zostały utworzone z uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 w Słupsku, co miało na celu integrację społeczności uczniowskiej.

Zajęcia miały na celu:
- rozbudzanie i kształtowanie zainteresowań matematycznych,
- wyrobienie nawyku obserwacji, eksperymentowania, samodzielnego poszukiwania i zdobywania informacji,
- doskonalenie zdobytych umiejętności w rozwiązywaniu problemów matematycznych i nabywanie nowych umiejętności,
- przyswojenie podstawowych pojęć i umiejętności matematycznych znajdujących zastosowanie w najprostszych sytuacjach praktycznych,
- opanowanie sprawnego wykonywania obliczeń na liczbach naturalnych,
- opanowanie umiejętności wykorzystania najprostszych pojęć geometrii w sytuacjach praktycznych, rozwój wyobraźni przestrzennej.

2.14 5 6 1a

2.14 5 6 1b

Aplikacje stworzone przez uczniów na platformie learningapps.org

1.1 6 7 1a 

 

prowadząca: mgr Ewa Lipnicka

Zad. 2.14/V-VI/2 (przyroda)

Zrealizowany program miał na celu przygotowanie uczniów do udziału w konkursach międzyszkolnych z przyrody wśród 10 uczniów klas VI Szkoły Podstawowej nr 8 w Słupsku, w ramach realizacji projektu „Szansa na sukces-podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych”.

Uczniowie byli bardzo zaangażowani na każdym etapie realizacji zadania, pracowali z chęcią, kreatywnie, współpracowali w zepołach 2 -osobowych i większych, proponowali rozwiązania stawianych problemów, starali się wykonywać zadania sprawnie i rzetelnie.

Pracowali z tekstem źródłowym( przyrodnicze przewodniki regionalne, strony internetowe, wydawnictwa regionalne, czasopisma dydaktyczno- przyrodnicze) analizując;
- dane statystyczne,
- mapki geograficzne,
-dyskutując
-przeprowadzając wywiady.

Brali udział w wycieczkach, pracowali z komputerem oraz pracowali badawczo na lekcji i w terenie. 

Dokonali analizy wpływu działalności człowieka na środowisko przyrodnicze i lokalnych problemów środowiska przyrodniczego poprzez:
-analizę własnych decyzji i zachowań dotyczących środowiska
-przeprowadzając obserwacje i doświadczenia, opisując wyniki badań oraz wyciągając z nich wnioski
-pracując z mapą
-czytając i interpretują mapy, wykresy, tabele
Zbierali, gromadzili i integrowali informacje o elementach przyrodniczych regionu wykorzystując TIK
Rozpoznawali charakterystyczne dla regionu rośliny i zwierzęta. Organizowali i uczestniczyli w rekreacji i turystyce

Wiedza i umiejętności zdobyte przez uczniów:
- Prowadzenie obserwacji i eksperymentów przyrodniczych
- Prowadzenie pomiarów z użyciem dostępnych narzędzi
- Opisywanie i wyjaśnianie zjawisk przyrodniczych
- Samodzielne zbieranie danych
- Dokonywanie ilościowej i jakościowej analizy danych
- Posługiwanie się językiem naukowym specyficznym dla przedmiotów ścisłych
- Prezentowanie efektów własnej pracy i uzasadnianie swojego stanowiska
- Współpraca w grupie (odpowiedzialne pełnienie przyjętych ról)
- Samoocena pracy własnej i innych
- Wykorzystanie zdobytej wiedzy na lekcjach oraz sprawdzianach
- Poznanie i stosowanie metod aktywizujących.
- Stosowanie technologii ICT
- Korzystanie z różnych źródeł informacji i stosowanie poznanej wiedzy w praktyce

Efektem końcowym pracy grupy były:
- Zorganizowanie i uczestnictwo w Szkolnym konkursie wiedzy o Słowińskim Parku Narodowym i Parku Krajobrazowym Dolina Słupi (10 uczniów)
- Zdobycie III miejsca w Regionalnym Konkursie "My i las" zorganizowanym przez SP nr 6 w Słupsku (3 uczniów)
- Uczestnictwo w Konkursie "Woda –Dar natury" organizowanym przez Wodociągi Sp.z o.o. w Słupsku (6 uczniów)

2.14 5 6 2a2.14 5 6 2b

2.14 5 6 2d2.14 5 6 2c

prowadząca: mgr Bożena Kozłowska

Dodatkowe informacje

Projekt pn. "E-administracja, E-szkola -wdrożenie interaktywnych uslug administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku"
ue
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013