Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego i Szkolnego Klubu Wolontariusza
na rok szkolny 2018/2019

Główne cele działalności Samorządu Uczniowskiego i Szkolnego Klubu Wolontariusza:

• Budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności działania na rzecz szkoły.
• Urzeczywistnienie idei wolności poprzez rozumienie i poszanowanie elementarnych praw człowieka.
• Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia i inspirowanie harmonijnego rozwoju.
• Wyrabianie umiejętności współdziałania w zespołach uczniowskich.
• Kształtowanie umiejętności projektowania i organizowania imprez szkolnych.
• Wdrażanie podstawowych zasad wychowania.
• Kształtowanie właściwych postaw patriotycznych.
• Poznawanie tradycji regionalnych.
• Rozwój zainteresowań.
• Organizowanie samopomocy i innych akcji na rzecz dzieci potrzebujących pomocy.
• Zaspokajanie potrzeby twórczej aktywności.
• Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań.
Założenia na rok szkolny 2018/2019
• Przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym.
• Stwarzanie sytuacji dających możliwość wykazania inicjatywy samorządowej w bezinteresownym działaniu na rzecz szkoły i środowiska.
• Ukazywanie sensu praw i obowiązków, zasad i reguł, nakazów i zakazów obowiązujących w życiu społecznym.
• Integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny oraz środowiska lokalnego.
• Kultywowanie tradycji i obrzędów szkolnych.
• Rozwijanie prawidłowego zachowania sprzyjającego bezpieczeństwu w różnych sytuacjach.
• Uświadomienie roli dziecka jako ucznia w rodzinie i społeczności lokalnej.

TERMIN

ZADANIA

FORMY REALIZACJI

wrzesień

MIEJSKA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO

- przygotowanie i występ uroczystości przez SU pod opieką p. A. Mindy

WYBÓR DO S.U.

- spotkanie z uczniami i zaplanowanie Planu Pracy na rok 2018/2019,
- wybory  przewodniczącego i zastępcy SU,

AKCJA CHARYTATYWNA

- zbiórka środków czystości dla schroniska Brata Alberta, odpowiedzialna klasa VIIIA
- sprzedaż kalendarzyków-cegiełek dla Fundacji Pomóż i Ty,
- zbiórka kasztanów, żołędzi dla leśnych zwierząt – odpowiedzialna klasa VIIIB

DZIEŃ CHŁOPAKA

- dziewczyny dla chłopaków – konkurs na najoryginalniejsze przebranie męskie
- życzenia dla chłopców na TV na holu szkoły,

październik

OBCHODY DNIA EDUKACJI NARODOWEJ

- zamieszczenie życzeń okolicznościowych na TV szkolnym,
- występy kabaretu, przedstawienie „Śnieżka”

SIEDZISKA Z EURO-PALET

- tworzymy siedziska z Europalet- P. Minda klasa VIIC,

ŚLUBOWANIE

- udział wolontariuszy w części artystycznej ślubowania klas I

ŚWIATOWY DZIEŃ UŚMIECHU

- obdarowanie każdego wchodzącego do szkoły naklejką z uśmiechem – odpowiedzialna klasa VIIIC

DZIEŃ SPÓDNICY

- każdy ubiera spódniczkę,

listopad

ANDRZEJKI W NASZEJ SZKOLE

- dyskoteka dla klas 4-8,

DZIEŃ MISIA

- konkurs na największą ilość misiów przyniesionych przez klasę – odpowiedzialna klasa VIB

OBCHODY DNIA NIEPODLEGŁOŚCI

- udział wolontariuszy w inscenizacji historycznej „100 lat niepodległości"

- wspólne odśpiewanie o godz. 1111 w dniu 09.11.2018 hymnu państwowego (4 zwrotki) oraz stworzenie żywej flagi – odpowiedzialna klasa VIID

AKCJE CHARYTATYWNE

- Góra Grosza – akcja z Towarzystwem Nasz Dom – odpowiedzialna klasa VIIA
- zbiórka słodyczy na paczki dla najuboższych dzieci z naszej szkoły – odpowiedzialna klasa VIIB

grudzień

MIKOŁAJKI

- w Mikołajki przychodzimy do szkoły w czapkach mikołajowych + plakaty,

WIGILIA

- wspólna Wigilia na holu szkoły dla klas 1-3 i 4-8 – odpowiedzialni opiekunowie SU

KIERMASZ

- kiermasz świąteczny we współpracy ze Stowarzyszeniem  Przyjaciół SP 8,

styczeń

AKCJA CHARYTATYWNA

- WOŚP – odpowiedzialni wolontariusze

DYSKOTEKA KARNAWAŁOWA

- dyskoteka dla uczniów klas 1-3,

luty

WALENTYNKI

- przygotowanie skrzynki na kartki walentynkowe,
- doręczanie korespondencji walentynkowej przez „szkolnych listonoszy” – odpowiedzialna klasa 2C
- akcenty walentynkowe na TV szkolnym,

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

- konkurs dla klas 4-6,

marzec

DZIEŃ KOBIET

- Miniplayback Show (dla chętnych uczniów klas 1-8),

KIERMASZ WIELKANOCNY

- kiermasz wielkanocny we współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół SP 8,

kwiecień

DZIEŃ ZIEMI

- konkurs na wynalazek z elektrośmieci i surowców wtórnych,

maj

WYCIECZKA SZKOLNA

- wycieczka szkolna dla klas 4-6 i 7-8

PIKNIK NAUKOWY z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka

- organizacja pikniku dla społeczności miejskiej,

czerwiec

PODSUMOWANIE PRACY SU
w ROKU SZKOLNYM 2018/2019

- podsumowanie działalności SU i przygotowanie sprawozdania,
- opracowanie wniosków do pracy na następny rok szkolny,

cały rok

UDZIAŁ W AKCJACH

- zbiórka nakrętek,
- zbiórka makulatury,
- zbiórka baterii i sprzętu elektronicznego i elektrycznego,

Prace w ciągu roku szkolnego:

• zebrania SamorząduUuczniowskiego,
• współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas,
• udział w akcjach charytatywnych,
• współudział w uroczystościach szkolnych.

Współpraca z:

• Szkolnym Klubem Wolontariusza,
• Gronem Pedagogicznym,
• Stowarzyszeniem Przyjaciół SP8,
• Radą Rodziców.

Opiekunowie SU:
Janina Ewa Rudnik, Aleksandra Minda, Grażyna Krupiarz, Dorota Sykuła, Beata Stefaniec 

Dodatkowe informacje

Projekt pn. "E-administracja, E-szkola -wdrożenie interaktywnych uslug administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku"
ue
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013