linia kredki

bal 0 3

Aleksandra Minda

Aleksandra Minda

magister filologii polskiej, nauczyciel dyplomowany

 

posiadane kwalifikacje:
do nauczania języka polskiego we wszystkich typach szkół,
do nauczania etyki we wszystkich typach szkół,
do nauczania wiedzy o kulturze we wszystkich typach szkół,
do nauczania filozofii we wszystkich typach szkół,
do nauczania wychowania do życia w rodzinie we wszystkich typach szkół,
egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

ukończone studia:
Filologia polska, studia magisterskie, Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku (WSP)
Filozofia, kultura, etyka, studia podyplomowe, WSG w Bydgoszczy, 2010 r.

ukończone kursy kwalifikacyjne:
Wychowanie do życia w rodzinie, ODN w Słupsku, 2004 r.

kursy i warsztaty doskonalące:
:: Kurs pomiaru dydaktycznego (80 h), ODN w Słupsku.
:: Projektowanie multimedialnych witryn internetowych, (280h) Lokalna Akademia Informatyczna.
::
Intel. Nauczanie ku przyszłości, DC Edukacja.
::
Technologie informacyjne i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej, Combidata Poland.
::
Szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów okręgowych komisji egzaminacyjnych, OKE w Gdańsku.
:: Organizacja i przeprowadzanie sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego, OKE w Gdańsku.
::
ABC Teatru Lalek, Państwowy Teatr Lalki Tęcza w Słupsku.
:: Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Nadpobudliwością Psychoruchową i Ich Rodzinom POMOST w Gdyni.
:: Wykorzystanie technik psychologicznych w pracy pedagogicznej z dziećmi i młodzieżą nadpobudliwymi psychoruchowo.
:: Konstruowanie, wdrażanie i ewaluacja programów nauczania, wychowania i profilaktyki, ODN w Słupsku.
:: Diagnoza indywidualnych potrzeb edukacyjnych, wychowawczych ucznia, studium przypadku, ODN w Słupsku.
:: Dysleksja rozwojowa, ODN w Słupsku.
:: O uzależnieniu. O współuzależnieniu. O problemach rodziny., ODN w Słupsku.
:: Szkolenie z zakresu ratownictwa przedmedycznego, Primum Non Nocere.
:: Jak skutecznie nauczać ortografii ?, Centrum Kursów Oświatowych TANGRAM.
:: Edukacja filmowa, Centrum Kursów Oświatowych TANGRAM.
:: Dyslektyk czy leń. Diagnoza i pomoc, GWO.
:: Skuteczne metody pracy wychowawczej, CDN w Słupsku.
:: Warsztaty Dziennikarskie, Damno
:: Warsztaty Dziennikarskie dla opiekunów gazetek, Zespół Bezpieczne Miasto.
:: Kurs kierowników wycieczek szkolnych, MODM w Słupsku.

publikacje:
www.literka.pl
1. Innowacja zajęć pozalekcyjnych. Edukacja dziennikarska.
2. Kochany święty Mikołaju, scenariusz.
3. Moja mała ojczyzna i ja, autorski program wychowawczy.

inne działania:
:. Wdrożenie programu Szkoła Zarządzająca Wiedzą.
:. Ewaluacja programu Szkoła Zarządzająca Wiedzą.
:. Opracowanie i wdrożenie autorskiego programu wychowawczego Moja mała ojczyzna i ja.
:. Cykliczna organizacja szkolnych konkursów polonistycznych: Fistaszkowe zmagania, Szaleństwa Mafaldy, recytatorskich, mitologicznego.
:. Opracowanie raportu ze sprawdzianu próbnego klas VI.
:. Praca w zespołach problemowych analizujących działalność dydaktyczno wychowawczą SP nr 8 w Słupsku.
:. Prowadzenie Kroniki Szkoły i Złotej Księgi Absolwentów.

Dodatkowe informacje

Projekt pn. "E-administracja, E-szkola -wdrożenie interaktywnych uslug administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku"
ue
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013