Szkoła Podstawowa nr 8 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Słupsku
informuje, że wszystkie złożone przez Rodziców wnioski uczniów do klas 1,

zostały ROZPATRZONE POZYTYWNIE.

Lista z podziałem uczniów na klasy zostanie wywieszona
przy wejściu do szkoły 29 czerwca 2020 r.

              

linia kredki

Logopeda

usmiech

Drodzy Rodzice!!!

Rozwój mowy jest jedną z ważniejszych umiejętności, jaką zdobywa dziecko. Trwa on przez wiele lat i przebiega w indywidualnym rytmie. Dziecko, które rozpoczyna naukę w pierwszej klasie, powinno wymawiać wszystkie głoski prawidłowo, mieć bogate słownictwo dotyczące jego życia, otoczenia, umieć budować poprawne pod względem gramatycznym i logicznym zdania.

Prawidłowa wymowa ma duże znaczenie dla powodzenia w nauce czytania i pisania. Bez względu na przyczynę wystąpienia zaburzeń mowy (wad wymowy) należy podjąć jak najwcześniej działania terapeutyczne.
Serdecznie zapraszam do współpracy, ponieważ skuteczność i powodzenie terapii zależy w dużej mierze od Was Rodziców.


ZAKRES DZIAŁAŃ LOGOPEDY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8

Z zajęć logopedycznych korzystają dzieci z klas zerowych, uczniowie z klas I-VII oraz uczniowie mający zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej. W wyniku przesiewowych badań logopedycznych oraz obserwacji logopedy i wychowawców, co roku, uczniowie kwalifikowani są do zajęć logopedycznych.
Opieką logopedyczną objęci są uczniowie z dyslalią: seplenieniem, rotacyzmem, lambdacyzm, gammacyzmem, kappacyzmem oraz mową bezdźwięczną; opóźnionym rozwojem mowy; zaburzeniami mowy i języka wynikającymi z uszkodzeń w obrębie układu nerwowego; jąkaniem; środowiskowym ograniczeniem mowy. Poza logopedycznymi metodami wywołania i utrwalania głosek, w czasie zajęć wykorzystywane są ćwiczenia wspomagające terapię logopedyczną tj. ćwiczenia ortofoniczne, ćwiczenia stymulujące rozwój słuchu fonematycznego, ćwiczenia i zabawy z muzyką – logorytmika, ćwiczenia kształtujące twórczą aktywność słowną i ćwiczenia relaksacyjne.
Dzieci, w zależności od potrzeby, uczestniczą w zajęciach indywidualnych i grupowych. W zajęciach terapii logopedycznej często uczestniczą rodzice uczniów.

… Zapraszam do mojego gabinetu (sala 119)

neurologopeda mgr Joanna Wrzołek
specjalista logorytmik


W NASZEJ SZKOLE LOGOPEDA:

• Przeprowadza przesiewowe badania logopedyczne na terenie placówki;
• Prowadzi terapię indywidualną i grupową w formie zajęć logopedycznych;
• Opracowuje programy pracy dla uczniów objętych terapią logopedyczną;
• Prowadzi kącik logopedyczny zawierający informacje nt. Terapii logopedycznej i wad wymowy
• Zaprasza do gabinetu (sala 119) rodziców uczniów na rozmowy, w czasie których przeprowadza pogadanki m.in. nt.: „wpływu zaburzeń mowy na trudności szkolne”, „jak pomóc dziecku z wadą wymowy w domu, jak z nim pracować”, informuje rodziców o różnych wadach wymowy u dzieci i ich wpływie na wyniki w nauce oraz o roli współpracy ze specjalistami;
• Prowadzi indywidualne konsultacje z wychowawcami, z rodzicami, udziela porad;
• Prowadzi zajęcia z całą klasą „0” i „I” - tzw. „Gimnastyka buzi i języka” i „Utrwalanie głosek trudnych: [sz, ż, cz, dż], [s, z, c, dz], [r]”;
• Organizuje konkursy usprawniające artykulatory oraz rozwijające językową i plastyczną twórczość u dzieci m.in. „Śmieszne minki i grymasy ancymonków z pierwszej klasy”
• Przygotowuje pomoce logopedyczne.


ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 w Słupsku

Przed lustrem ćwiczymy nasze buzie i języki, aby pięknie mówiły. Pani logopeda często opowiada zabawne bajki logopedyczne, np. o przygodach Języczka Wędrowniczka, o podróżach Kapitana Bremborka , o wyprawach Pszczółki Beczółki.
Ćwiczymy również prawidłowe oddychanie. Pamiętamy o tym, że czasie spoczynku oddychamy nosem. Dzięki tym ćwiczeniom wzmacniamy mięśnie oddechowe i usprawniamy podniebienie miękkie. Dzieci bardzo lubią ćwiczenia oddechowe i zabawy ze słomkami.

zdj 1

W czasie zajęć logopedycznych wykorzystujemy komputer i programy multimedialne. Dzieci grają w logopedyczne gry, dzięki którym utrwalają prawidłową wymowę ćwiczonych głosek. 

zdj 2

Dzieci ćwiczą analizę i syntezę wyrazową, sylabową i głoskową, rozwijają swoją spostrzegawczość oraz zręczność. Gramy w różne gry logopedyczne (planszowe, karciane) m.in.: Memo, Potruś, Mistrz Pamięci, Zgadnij co to - kto to?, Co się zmieniło? i wiele innych. Ćwiczymy w ten sposób prawidłową artykulację oraz pamięć słuchową i wzrokową. 

zdj 3

Na zajęciach poznajemy smak zwycięstwa, ale także uczymy się radzić z porażkami. Nie załamujemy się, pamiętamy o tym, że nie zawsze w grze jesteśmy najlepsi. Czasem się wygrywa a czasem przegrywa.

Ćwiczymy także koordynację słuchowo - ruchowo – wzrokową. Pani logopeda prowadzi w trakcie zajęć ćwiczenia muzyczne, artykulacyjno - muzyczne i słuchowo – rytmiczne, wtedy wykorzystujemy instrumenty melodyczne i perkusyjne. 

zdj 4

Dzieci bardzo lubią muzykować a także rytmizować teksty dziecięcych wyliczanek np. Entliczek – Pentliczek, Ene - Due - Rabe oraz wierszyków m.in. „Na wyspach Bergamutach” czy „Kaczka –Dziwaczka” J. Brzechwy. Tym sposobem śpiewająco utrwalają wymowę trudnych głosek.


 Godziny pracy (tutaj)


Szanowny Rodzicu prawo udziału Twojego dziecka w terapii logopedycznej reguluje m.in. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, które zarządza, co następuje:

(…)

§ 2.

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w przedszkolu, szkole i placówce polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, szkole i placówce, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym.

2. Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole i placówce wynika w szczególności:

1) z niepełnosprawności;
2) z niedostosowania społecznego;
3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
4) z zaburzeń zachowania lub emocji;
5) ze szczególnych uzdolnień;
6) ze specyficznych trudności w uczeniu się;
7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
8) z choroby przewlekłej;
9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
10) z niepowodzeń edukacyjnych;
11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu, szkole i placówce rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej uczniom.

§ 3.

1. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce jest dobrowolne i nieodpłatne.

§ 4.


1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki.

2. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu, szkole i placówce zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi i terapeuci pedagogiczni, zwani dalej „specjalistami”.

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

1) rodzicami uczniów;
2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, zwanymi dalej „poradniami”;
3) placówkami doskonalenia nauczycieli;
4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;
5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci
i młodzieży.

4. Dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki uzgadnia z podmiotami wskazanymi w ust. 3 warunki współpracy, o której mowa w ust. 3.

§ 5.

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, szkole i placówce jest udzielana z inicjatywy:

1) ucznia;
2) rodziców ucznia;
3) dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki;
4) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem;
5) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej;
6) poradni;
7) asystenta edukacji romskiej;
8) pomocy nauczyciela;
9) asystenta nauczyciela lub osoby, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, zwanej dalej „ustawą”, lub asystenta wychowawcy świetlicy, o których mowa w art. 15 ust. 7 ustawy;
10) pracownika socjalnego;
11) asystenta rodziny;
12) kuratora sądowego;
13) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

§ 6.

2. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:
1) klas terapeutycznych;
2) zajęć rozwijających uzdolnienia;
3) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;
4) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
5) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
6) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu – w przypadku uczniów szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych;
7) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;
8) porad i konsultacji;
9) warsztatów.

(...)

§ 9.

1. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4.

Dodatkowe informacje

Projekt pn. "E-administracja, E-szkola -wdrożenie interaktywnych uslug administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku"
ue
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013