Kalendarz

I semestr 2 września 2019 r. - 31 stycznia 2020 r.
 
Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych  2 września
2019 r.

Spotkania organizacyjne z rodzicami
(m. in. wybór Klasowej Rady Rodziców)

 2 - 4 września
2019 r.

Dzień otwartej szkoły i zebrania z rodzicami
(informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych na I semestr)

17 grudnia
2019 r.
Zimowa przerwa świąteczna - Boże Narodzenie

 23 - 31 grudnia
2019 r.

Ferie zimowe 13 - 26 stycznia 2020 r.
Zebrania z rodzicami
(informacja o wynikach klasyfikacji śródrocznej)
 29 - 31 stycznia 2020 r.
 
II semestr 1 lutego 2020 r. - 26 czerwca 2020 r.
 
Wiosenna przerwa świąteczna - Wielkanoc 9 - 14 kwietnia 2020 r
Egzamin ósmoklasisty - język polski
(dla uczniów klas 1-7 dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych)
15 kwietnia 2020 r.
Egzamin ósmoklasisty - matematyka
(dla uczniów klas 1-7 dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych)
16 kwietnia 2020 r.
Egzamin ósmoklasisty - język obcy nowożytny
(dla uczniów klas 1-7 dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych)
17 kwietnia 2020 r.
Dzień otwartej szkoły i zebrania z rodzicami
28 kwietnia 2020 r.

Badanie kompetencji w klasach 4*
(język polski, język angielski, matematyka)

maj 2019 r.
Badanie kompetencji w klasach 7*
(język polski, język angielski, matematyka)
maj 2019 r.
Badanie wyników nauczania języka polskiego w klasach 3, 5 i 6* maj 2019 r.
Badanie wyników nauczania matematyki w klasach 3, 5 i 6* maj 2019 r.
Badanie wyników nauczania języka angielskiego w klasach 3, 5 i 6* maj 2019 r.
Dzień otwartej szkoły i zebrania z rodzicami
(informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych)
19 maja
2020 r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych  26 czerwca
2020 r.
Ferie letnie  27 czerwca -
- 31 sierpnia
2020 r.
Dni wolne od nauki

11 czerwca 2020 r.

 * CELE BADANIA WYNIKÓW NAUCZANIA

a) sprawdzenie poziomu osiągnięć w zakresie opanowania wiadomości i umiejętności przewidzianych programem poszczególnych klas,
b) ustalenie typowych błędów i braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów, określenie działań naprawczych,
c) wykazanie, że uświadomienie sobie (przed realizacją materiału programowego) przez nauczyciela i ucznia celów oraz zamierzonych efektów końcowych sprzyja skuteczniejszemu procesowi uczenia się i nauczania.
d) doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli w zakresie oceniania kryterialnego oraz wykorzystania wyników sprawdzianów.

Dla uczniów dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
(...)

Dodatkowe informacje

Projekt pn. "E-administracja, E-szkola -wdrożenie interaktywnych uslug administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku"
ue
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013