wakacje2019

Kalendarz

I semestr 3 września 2018 r. - 31 stycznia 2019 r.
 
Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych  3 września
2018 r.

Spotkania organizacyjne z rodzicami
(m. in. wybór Klasowej Rady Rodziców)

 4 - 7 września
2018 r.
Dla uczniów dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych 2 listopada 2018 r.
Zebrania z rodzicami I-III edukacja wieloraka, VIII Cyfrowobezpieczni - udział w programie rządowym 6 listopada
2018 r.
Próbny egzamin ósmoklasisty
listopad
2018 r.
Próbny egzaminósmoklasisty (MEN) grudzień
2018 r.

Dzień otwartej szkoły i zebrania z rodzicami
(informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych na I semestr)

18 grudnia
2018 r.
Zimowa przerwa świąteczna - Boże Narodzenie

 23 - 31 grudnia
2018 r.

Zebrania z rodzicami
(informacja o wynikach klasyfikacji śródrocznej)
 30 stycznia - 1 lutego
2019 r.
 
II semestr 1 lutego 2019 r. - 21 czerwca 2019 r.
 
Ferie zimowe 11 - 24 lutego 2019 r.
Egzamin ósmoklasisty - język polski
(dla uczniów klas 1-7 dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych)
15 kwietnia 2019 r.
Egzamin ósmoklasisty - matematyka
(dla uczniów klas 1-7 dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych)
16 kwietnia 2019 r.
Egzamin ósmoklasisty - język obcy nowożytny
(dla uczniów klas 1-7 dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych)
17 kwietnia 2019 r.
Wiosenna przerwa świąteczna - Wielkanoc 18 - 23 kwietnia 2019 r.
Dzień otwartej szkoły i zebrania z rodzicami
30 kwietnia 2019 r.
Dla uczniów dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych 2 maja 2019 r.

Badanie kompetencji w klasach 4*
(język polski, język angielski, matematyka)

maj 2019 r.
Badanie kompetencji w klasach 7*
(język polski, język angielski, matematyka)
maj 2019 r.
Badanie wyników nauczania języka polskiego w klasach 3, 5 i 6*
maj 2019 r.
Badanie wyników nauczania matematyki w klasach 3, 5 i 6* maj 2019 r.
Badanie wyników nauczania języka angielskiego w klasach 3, 5 i 6* maj 2019 r.
Dzień otwartej szkoły i zebrania z rodzicami
(informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych)
21 maja
2019 r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych  21 czerwca
2019 r.
Ferie letnie  22 czerwca -
- 31 sierpnia
2019 r.
Dni wolne od nauki

2 listopada 2018 r.
15-17 kwietnia 2019 r.
2 maja 2019 r.

 * CELE BADANIA WYNIKÓW NAUCZANIA

a) sprawdzenie poziomu osiągnięć w zakresie opanowania wiadomości i umiejętności przewidzianych programem poszczególnych klas,
b) ustalenie typowych błędów i braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów, określenie działań naprawczych,
c) wykazanie, że uświadomienie sobie (przed realizacją materiału programowego) przez nauczyciela i ucznia celów oraz zamierzonych efektów końcowych sprzyja skuteczniejszemu procesowi uczenia się i nauczania.
d) doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli w zakresie oceniania kryterialnego oraz wykorzystania wyników sprawdzianów.

Dla uczniów dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
(...)

Dodatkowe informacje

Projekt pn. "E-administracja, E-szkola -wdrożenie interaktywnych uslug administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku"
ue
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013