Kalendarz

I semestr 3 września 2018 r. - 31 stycznia 2019 r.
 
Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych  3 września
2018 r.

Spotkania organizacyjne z rodzicami
(m. in. wybór Klasowej Rady Rodziców)

 4 - 7 września
2018 r.
Dzień Edukacji Narodowej
 14 października
2018 r.
Wszystkich Świętych 1 listopada 
2018 r.

Dzień otwartej szkoły i zebrania z rodzicami
(informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych na I semestr)

grudzień
2018 r.
Zimowa przerwa świąteczna - Boże Narodzenie

 23 - 31 grudnia
2018 r.

Nowy Rok 1 stycznia 2019r.
Zebrania z rodzicami
(informacja o wynikach klasyfikacji śródrocznej)
 28 - 31 stycznia
2019 r.
 
II semestr 1 lutego 2019 r. - 21 czerwca 2019 r.
 
Ferie zimowe 11 - 24 lutego 2019 r.
Egzamin ósmoklasisty - język polski 15 kwietnia 2019 r.
Egzamin ósmoklasisty - matematyka 16 kwietnia 2019 r.
Egzamin ósmoklasisty - język obcy nowożytny 17 kwietnia 2019 r.
Wiosenna przerwa świąteczna - Wielkanoc 18 - 23 kwietnia 2019 r.
Święto Pracy 1 maja 2019 r. 
Święto Konstytucji Trzeciego Maja 3 maja 2019 r.
Badanie kompetencŚw klasach 3*
kwiecień 2018r.
Dla uczniów klas 1-7 dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
(zgodnie z rozporządzeniem MEN DzU 2010 nr 186 poz. 1245)
 30 kwietnia 2018r.
2 maja 2018r.
4 maja 2018r.
Badanie wyników nauczania języka polskiego w klasach 4, 5 i 7*
maj 2018r.
Badanie wyników nauczania matematyki w klasach 4, 5 i 7* maj/czerwiec 2018r.
Badanie wyników nauczania języka angielskiego w klasach 3-7* maj 2018r.
Dzień otwartej szkoły i zebrania z rodzicami
(informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych)
maj
2018r.
Boże Ciało 20 czerwca 2019 r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych  21 czerwca
2019 r.
Ferie letnie  22 czerwca -
- 31 sierpnia
2019 r.

 * CELE BADANIA WYNIKÓW NAUCZANIA

a) sprawdzenie poziomu osiągnięć w zakresie opanowania wiadomości i umiejętności przewidzianych programem poszczególnych klas,
b) ustalenie typowych błędów i braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów, określenie działań naprawczych,
c) wykazanie, że uświadomienie sobie (przed realizacją materiału programowego) przez nauczyciela i ucznia celów oraz zamierzonych efektów końcowych sprzyja skuteczniejszemu procesowi uczenia się i nauczania.
d) doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli w zakresie oceniania kryterialnego oraz wykorzystania wyników sprawdzianów.

Dla uczniów dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
(...)

Dodatkowe informacje

Projekt pn. "E-administracja, E-szkola -wdrożenie interaktywnych uslug administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku"
ue
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013