Beata Tęsna

Beata Tęsna

magister pedagogiki wczesnoszkolnej z przedszkolną, nauczyciel dyplomowany

posiadane kwalifikacje do prowadzenia zajęć:
edukacji wczesnoszkolnej,
wychowania przedszkolnego,
terapeutycznych korekcyjno-kompensacyjnych we wszystkich typach szkół,
edukacyjnych w Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych.

ukończone studia:
Pedagogika wczesnoszkolna z przedszkolną, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku.
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci z zaburzeniami statyki ciała i obniżoną sprawnością fizyczną, studia podyplomowe, AWF w Gdańsku, 1999r.

ukończone kursy kwalifikacyjne:
Oligofrenopedagogika, ODN w Słupsku, 2005r.

ukończone kursy i warsztaty doskonalące:
:: Kinezjologia Edukacyjna ?Brain Gym?? gimnastyka mózgu wg Paula Dennisona ? pierwszy stopień.
:: Kinezjologia Edukacyjna ?Brain Gym?? metody dr Paula Dennisona ? drugi stopień.
:: ?Tańce Nieba ? Tańce Ziemi?- (tańce w kręgu) zabawa, edukacja, terapia.
:: ?Kreatywne rysowanie ? Artterapia? pierwszy stopień - uzyskanie Międzynarodowego Certyfikatu Instytutu Neurokinezjologii Rozwoju Ruchowego Integracji Odruchów ?Art-KinesiologyTM Twórcze Rysowanie i gimnastyka Mózgu: Wsparcie w Rozwoju i integracji Osobowości? autora dr Swietłany Masgutowej.
:: Kierownik wycieczek szkolnych, CDZN w Słupsku, 2002r.
:: Ruch z muzyką w nauczaniu zintegrowanym, ODN w Słupsku, 2002r.
:: Dzieci w świecie informacji. Techniki czytania zintegrowanego, ODN w Słupsku, 2002r.
:: Pierwsza pomoc przedmedyczna, Premium Non Nocere, 2003r.
:: Warsztaty: Metody aktywne, a podręczniki J. Białobrzeskiej - "Poznaję świat i wyrażam siebie", Wydawnictwo Didasko, 2003r.
:: Warsztaty: Wesoła Szkoła Sześciolatka źródłem nowych doświadczeń i inspiracji dziecięcych zabaw, Wydawnictwo WSiP, 2003r.
:: Warsztaty: Rozwiązywanie zadań trudnych i nietypowych, Centrum Doskonalenia Nauczycieli EDUKATOR, 2003r.
:: Warsztaty: Projekt Podstawy Programowej Edukacji Elementarnej - zadania i obszary edukacyjne, Wydawnictwo Juka, 2004r.
:: Ocena opisowa a szkolna rzeczywistość. Prezentacja programu komputerowego do monitorowania procesu nauczania w klasach I - III, Wydawnictwo Didasko, 2004r.
:: Inteligencja emocjonalna, CDZN w Słupsku, 2004r.
:: Warsztaty: Dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej A.D.H.D, MODM w Słupsku, 2004r.
:: Warsztaty: Podróże w przeszłości i teraźniejszości - metody aktywne w pracy z podręcznikami Didasko (KLANZA), Wydawnictwo Didasko, 2005r.
:: Warsztaty: Zabawa może być twórcza, może być nauką, MODM w Słupsku, 2005r.
 

Grażyna Szczęch

Grażyna Szczęch

magister matematyki, nauczyciel dyplomowany

posiadane kwalifikacje do nauczania:
matematyki we wszystkich rodzajach szkół,
wychowania do życia w rodzinie we wszystkich rodzajach szkół.

ukończone studia:
Matematyka, specjalność nauczycielska, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku.

ukończone kursy kwalifikacyjne:
Wychowanie do życia w rodzinie, ODN Słupsk.
Egzaminator w zakresie sprawdzianu dla uczniów klas szóstych szkół podstawowych, OKE Gdańsk.

ukończone kursy doskonalące:
:: Podstawy obsługi komputera.
:: Kierownik wycieczek szkolnych.
:: Szkolenie z zakresu ratownictwa przedmedycznego.
:: Rozwój zawodowy i awans zawodowy nauczyciela.
:: Skuteczne metody pracy wychowawczej.
:: O uzależnieniu, o współuzależnieniu, o problemach rodziny ? przemoc.
:: Konstruowanie, wdrażanie i ewaluacja programów nauczania, wychowania i profilaktyki.
:: Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez pracę z uczniem słabym i zdolnym. Co nauczyciel matematyki powinien wiedzieć o dysfunkcjach?
:: Programy naprawcze na lekcjach matematyki.
:: Nieoszacowane szacowanie czyli rachowanie na zawołanie.
:: Hospitacja diagnozująca i ćwiczenia dramowe na lekcjach matematyki.

publikacje:
www.literka.pl
1. ?Edukacja europejska na lekcjach matematyki?.
2. ?Test z matematyki dla klasy IV?.

inne działania:
:. Wykonywanie zadań egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
:. Opracowanie i wdrożenie innowacji zajęć edukacyjnych ?Edukacja europejska na lekcjach matematyki?
:. Wdrożenie programu ?Szkoła Zarządzająca Wiedzą?.
:. Promowanie mojej pracy poprzez stworzenie własnej strony internetowej >> Edukacja Europejska na lekcjach matematyki <<
:. Współpraca z Pomorską Akademią Pedagogiczną ? pełnienie funkcji opiekuna praktyk studenckich.
:. Współpraca z Parafią Świętej Rodziny w Pile ? pełnienie funkcji wychowawcy grupy podczas kolonii letnich na zasadach wolontariatu.

Mariola Ostrowska

Mariola Ostrowska
magister nauczania początkowego, nauczyciel dyplomowany

posiadane kwalifikacje do nauczania:
edukacji wczesnoszkolnej,
informatyki,
gimnastyki korekcyjnej.

ukończone studia:
Nauczanie początkowe, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku.
Informatyka w szkole, studia podyplomowe, Politechnika Koszalińska
.

ukończone kursy doskonalące:
:: Kurs gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej
:: Kurs komputerowy w zakresie podstaw obsługi komputera IBM PC
:: Szkolenie w ramach programu ?Przyjazna szkoła?
:: Szkolenie instruktorów prowadzących zajęcia korekcyjno ? kompensacyjne z dziećmi i młodzieżą
:: Szkolenie z zakresu prowadzenia zajęć korekcyjno ? kompensacyjnych z dziećmi i młodzieżą szkolną
:: Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
:: Doskonalenie na temat: ?Metody aktywizujące w nauczaniu zintegrowanym?
:: Warsztaty ?Wprowadzenie do mediacji?
:: Warsztaty ?Ruch z muzyką w nauczaniu zintegrowanym?
:: Kurs ?Grafika komputerowa Corel Draw"
:: Szkolenie w zakresie praktycznego wykorzystania piłek edukacyjnych edubal
:: Szkolenie z cyklu: ?Dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej?
:: Szkolenie z cyklu: ?Oddziaływania psychoprofilaktyczne w nauczaniu zintegrowanym?
:: Warsztaty na temat: ?Zabawa może być twórcza, może być nauką?
:: Warsztaty ?Podróże w przeszłości i teraźniejszości ? metody aktywne w pracy z podręcznikiem Didasko (KLANZA)
:: Warsztaty na temat: ?Gry i zabawy ruchowe?
:: Szkolenie z cyklu: ?Bezpieczny Internet?
:: Warsztaty metodyczne na temat ?Zabawa w pracy z dzieckiem z trudnościami edukacyjnymi?
:: Szkolenie na temat: ?Wychowanie dziecka ? wspólna sprawa domu i szkoły?
:: Warsztaty metodyczne na temat ?Boże Narodzenie w origami z kół i kwadratów?
:: Warsztaty ?Wiosna i Wielkanoc w origami z kół i kwadratów?
:: Kurs ?Podstawy muzykoterapii?
:: Szkolenie warsztatowe dla nauczycieli ?Emisja i higiena głosu?
:: Warsztaty ?Twórcze projekty w kształceniu zintegrowanym?
:: Szkolenie ?Przygotowanie do pisania kluczem do osiągnięcia sukcesów dziecka?.

innowacje i programy:
# Opracowanie i wdrożenie we współpracy programu innowacyjnego pt. ?Farby, kleje, kreska, plama, to dopiero jest zabawa?.
# Opracowanie i wdrożenie we współpracy programu dodatkowych zajęć sportowych dla uczniów klas I-III pod tytułem ?Zabawa w sport?.
# Opracowanie i wdrożenie we współpracy programu edukacji regionalnej ?Moje rodzinne miasto?.

publikacje:
Informator Oświatowy ODN Słupsk:
?Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Słupsku?.
?Diagnoza sprawności fizycznej uczniów klas I-III SP-8 w Słupsku rok szkolny 2005/2006?.

inne działania:
Opieka nad działalnością Małego Samorządu Uczniowskiego.
Prowadzenie zajęć sportowych "Gry i zabawy ruchowe dla klas I-III".
Prowadzenie zajęć koła informatycznego dla uczniów klas I ? III ?Gry, zabawa i nauka z komputerem?.
Organizacja szkolnego konkursu informatycznego dla klas I ?III.
Organizacja szkolnego Konkursu Wiedzy o Środowisku.
Organizację szkolnego Konkursu Wiedzy o Słupsku.
Organizacja międzyszkolnego Turnieju Wiedzowo ? Sportowego ?Moje miasto ? Słupsk?.
Przeprowadzenie i opracowanie (przy współpracy z nauczycielami SP-8) diagnozy sprawności fizycznej uczniów klas I-III.
Wyjazdy na ZIELONĄ SZKOŁĘ z uczniami klas I ? III

Iwona Sazon

Iwona Sazon

magister nauczania początkowego, nauczyciel dyplomowany

posiadane kwalifikacje do prowadzenia zajęć:
kształcenia zintegrowanego w szkole podstawowej,
wychowania fizycznego w szkołach podstawowych i zawodowych,
z pomocy psychologicznej,
z zakresu terapii pedagogicznej
.

ukończone studia:
Nauczanie początkowe, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku.
Wychowanie fizyczne, studia fakultatywne, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku.
Pomoc psychologiczna, studia podyplomowe, Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku,
Terapia pedagogiczna, studia podyplomowe, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy.

ukończone kursy kwalifikacyjne:
Z zakresu terapii pedagogicznej, Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Słupsku.

inne szkoły:
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia.

ukończone kursy doskonalące, szkolenia i warsztaty:

:: Kinezjologia Edukacyjna, Gimnastyka Mózgu I i II stopnia wg Paula Dennisona; CDZN w Słupsku.
:: Kinezjologia Edukacyjna Brain Gym, Metody dr Paula Dennisona i Gail Dennison, CDZN w Słupsku.
:: Kierownik wycieczek szkolnych, CDZN w Słupsku.
:: Szkolenie z zakresu ratownictwa przedmedycznego.
:: Skuteczne metody pracy wychowawczej, CDZN w Słupsku,
:: Rozwijanie umiejętności kluczowych z wykorzystaniem środków dydaktycznych, ODN w Słupsku.
:: Ruch z muzyką w nauczaniu zintegrowanym, ODN w Słupsku.
:: Metody aktywne, a podręczniki Joanny Białobrzeskiej Poznaję świat i wyrażam siebie, Wydawnictwo Didasko.
:: Rozwiązywanie zadań trudnych i nietypowych, warsztaty metodyczne, CDN - Edukator.
:: Miejsce edukacji artystycznej w kształceniu zintegrowanym, szkolenie, Krajowe Centrum Edukacji Nauczycieli,
:: Podróże w przeszłości i teraźniejszości - metody aktywne w pracy z podręcznikami Didasko (KLANZA), szkolenie edukacyjne, Wydawnictwo Didasko.
:: Wspomaganie rozwoju dziecka - papieroplastyka. Elementy kinezjologii edukacyjnej, szkolenie, Wydawnictwo Juka.
:: Wyjść dziecku samotnemu naprzeciw - jak wspierać i zaspokajać potrzeby rozwojowe dzieci w kształceniu zintegrowanym, szkolenie metodyczne, WSiP.
:: Nawiązanie współpracy między nauczycielami szkół podstawowych i przedszkoli w celu ułatwienia startu szkolnego przyszłym uczniom, spotkanie metodyczne, ODN w Słupsku.
:: Przyjazna szkoła, szkolenie, Wydział Oświaty w Słupsku.
:: Metody aktywizujące w nauczaniu zintegrowanym, ODN w Słupsku.
:: Mediacja - komunikacja, specjalistyczne warsztaty.
:: Uczestnictwo w I Koszalińskich Warsztatach Cantate Domino,
:: Doskonalenie nauczycieli klas I - III szkół podstawowych w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych w edukacji, szkolenie realizowane w ramach projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej

publikacje:

Informator Oświatowy
1. Rozwijanie zainteresowań i zdolności muzycznych w nauczaniu zintegrowanym nr 5/01 (108) Rok XI, październik - grudzień 2001.
2. Nauczyciel - przyjaciel, nr 1/2/( 109) Rok XII, styczeń - luty 2002.
www.edux.pl
.
1. Bogactwo, piękno i tradycje gór - podsumowanie, konspekt lekcji metodą projektu.
2. Muzyczne ilustracje świata zwierząt. Zapoznanie z piosenką pt. "Wiejskie podwórko"- zajęcia innowacyjne w klasie I.
3. Nauka piosenki pt. "Ziemia - zielona wyspa". Inscenizacja ruchowa do piosenki - zajęcia innowacyjne w klasie II.
4. Elementy piosenki - rytm, melodia, tekst na podstawie piosenki pt."Piosenka poety" - zajęcia innowacyjne w klasie III.

inne działania:
:. Założyciel i opiekun zespołu wokalno-instrumentalnego Słoneczka.
:. Oprawa muzyczna szkolnych uroczystości.
:. Uczestnictwo w różnorodnych występach muzycznych (konkursy, występy plenerowe, nagrania, itp.)
:. Realizacja innowacji pedagogicznej "Rozwijanie zainteresowań i zdolności muzycznych w nauczaniu zintegrowanym" w latach 2001/2002, 2002/2003 i 2003/2004,
:.
Realizacja innowacji pedagogocznej "Rozwijanie aktywności muzycznej dzieci w młodszym wieku szkolnym poprzez wspieranie ćwiczeniami z zakresu Kinezjologii Edukacyjnej" w latach: 2007/2008, 2008/2009,2009/2010.

Aleksandra Minda

Aleksandra Minda

magister filologii polskiej, nauczyciel dyplomowany

 

posiadane kwalifikacje:
do nauczania języka polskiego we wszystkich typach szkół,
do nauczania etyki we wszystkich typach szkół,
do nauczania wiedzy o kulturze we wszystkich typach szkół,
do nauczania filozofii we wszystkich typach szkół,
do nauczania wychowania do życia w rodzinie we wszystkich typach szkół,
egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

ukończone studia:
Filologia polska, studia magisterskie, Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku (WSP)
Filozofia, kultura, etyka, studia podyplomowe, WSG w Bydgoszczy, 2010 r.

ukończone kursy kwalifikacyjne:
Wychowanie do życia w rodzinie, ODN w Słupsku, 2004 r.

kursy i warsztaty doskonalące:
:: Kurs pomiaru dydaktycznego (80 h), ODN w Słupsku.
:: Projektowanie multimedialnych witryn internetowych, (280h) Lokalna Akademia Informatyczna.
::
Intel. Nauczanie ku przyszłości, DC Edukacja.
::
Technologie informacyjne i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej, Combidata Poland.
::
Szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów okręgowych komisji egzaminacyjnych, OKE w Gdańsku.
:: Organizacja i przeprowadzanie sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego, OKE w Gdańsku.
::
ABC Teatru Lalek, Państwowy Teatr Lalki Tęcza w Słupsku.
:: Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Nadpobudliwością Psychoruchową i Ich Rodzinom POMOST w Gdyni.
:: Wykorzystanie technik psychologicznych w pracy pedagogicznej z dziećmi i młodzieżą nadpobudliwymi psychoruchowo.
:: Konstruowanie, wdrażanie i ewaluacja programów nauczania, wychowania i profilaktyki, ODN w Słupsku.
:: Diagnoza indywidualnych potrzeb edukacyjnych, wychowawczych ucznia, studium przypadku, ODN w Słupsku.
:: Dysleksja rozwojowa, ODN w Słupsku.
:: O uzależnieniu. O współuzależnieniu. O problemach rodziny., ODN w Słupsku.
:: Szkolenie z zakresu ratownictwa przedmedycznego, Primum Non Nocere.
:: Jak skutecznie nauczać ortografii ?, Centrum Kursów Oświatowych TANGRAM.
:: Edukacja filmowa, Centrum Kursów Oświatowych TANGRAM.
:: Dyslektyk czy leń. Diagnoza i pomoc, GWO.
:: Skuteczne metody pracy wychowawczej, CDN w Słupsku.
:: Warsztaty Dziennikarskie, Damno
:: Warsztaty Dziennikarskie dla opiekunów gazetek, Zespół Bezpieczne Miasto.
:: Kurs kierowników wycieczek szkolnych, MODM w Słupsku.

publikacje:
www.literka.pl
1. Innowacja zajęć pozalekcyjnych. Edukacja dziennikarska.
2. Kochany święty Mikołaju, scenariusz.
3. Moja mała ojczyzna i ja, autorski program wychowawczy.

inne działania:
:. Wdrożenie programu Szkoła Zarządzająca Wiedzą.
:. Ewaluacja programu Szkoła Zarządzająca Wiedzą.
:. Opracowanie i wdrożenie autorskiego programu wychowawczego Moja mała ojczyzna i ja.
:. Cykliczna organizacja szkolnych konkursów polonistycznych: Fistaszkowe zmagania, Szaleństwa Mafaldy, recytatorskich, mitologicznego.
:. Opracowanie raportu ze sprawdzianu próbnego klas VI.
:. Praca w zespołach problemowych analizujących działalność dydaktyczno wychowawczą SP nr 8 w Słupsku.
:. Prowadzenie Kroniki Szkoły i Złotej Księgi Absolwentów.

Dodatkowe informacje

Projekt pn. "E-administracja, E-szkola -wdrożenie interaktywnych uslug administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku"
ue
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013